APIچیست و چه کاربردی دارد؟

WebApi

  • APIچیست و چه کاربردی دارد؟

    دربرنامه نویسی کامپیوتر یک رابط برنامه نویسی برنامه مجموعه ای از تعاریف و پروتکل ها و ابزار های نرم افزاری برای ساخت نرم افزار است. ی API مجموعه ای از