سرورچیست؟

server

  • سرورچیست؟

    سرور یک برنامه یا دستگاه رایانه ای است که سرویسی را به برنامه رایانه دیگری و کاربر آن ارائه می دهد ،که به عنوان مشتری شناخته می شود.