PeerJS library

peerjs

  • PeerJS library

    PeerJS داده های تصویری و مکالمه صوتی WebRTC را ساده می کند. همچنین این تکنولوژی پیاده سازی مرورگر  WebRTCرا فراهم می کند تا یک رابط برنامه کاربردی کامل ، قابل تنظیم و و با کاربری آسان ایجادکند. همتایان آن که چیزی جز شناسه…