Sass _Less_Css

Less

  • Sass _Less_Css

    Sass, Less یکی از مشکلات css نویس‌ها همیشه این بوده که چیزی به اسم متغیر یا با یک نگاه بازتر چیزی به اسم code reusability و راهی برای پیروی از اصل DRY ندارن. lees و sass برای حل این مشکل…