بررسی قوانین شرطی css :when/else

when/else

  • بررسی قوانین شرطی css :when/else

    قوانین شرطی چیزی جز ویژگی هایی بر پایه ی css نیستند؛ که بر اساس شرایطی خاص اعمال می‌شوند. بنابراین شرط قرار گرفته می‌تواند درست و یا نادرست باشد و بر اساس آن عبارت یا مدلی اجرا می‌گردد. این قوانین در…