unit test چیست

unit test

  • unit test چیست

    تست واحد یا UnitTest ابزاری است برای مشاهده عملکرد یک متد که توسط خود برنامه‌نویس یا تستر نوشته می‌شود. به این صورت است که پارامترهای ورودی برای یک متد ساخته می‌شود و آن متد فراخوانی و خروجی متد بسته به…