APIچیست و چه کاربردی دارد؟

REST API

  • APIچیست و چه کاربردی دارد؟

    دربرنامه نویسی کامپیوتر یک رابط برنامه نویسی برنامه مجموعه ای از تعاریف و پروتکل ها و ابزار های نرم افزاری برای ساخت نرم افزار است. ی API مجموعه ای از

  • REST API

    انتقال بازنمودی حالت یا REST API مخفف عبارت Representational state transfer است. اما برای درک بهتر آن خوب است که هر کدام را به طور جداگانه بررسی کنیم. REST این کلمه مخفف عبارت Representational State Transfer است. این یک سبک…