mobile friendlyچیست؟وتاثیر آن بر‌سئو

Mobile-friendly

  • mobile friendlyچیست؟وتاثیر آن بر‌سئو

    درگذشته‌گوگل‌وسایرموتورهای‌جستجوبه‌‌موبایلی‌نبودن‌وبسایت‌چندان‌اهمیت‌نمیدانند ‌‌،اما امروزه‌‌با‌افزایش‌استفاده‌روزافزون‌افراد از گوشی‌های‌هوشمندموتورهای‌‌جستجونه‌تنهاباموبایلی‌نبودن‌سایت‌ها‌کنارنمی‌آیندبلکه‌اینگونه ‌وبسایت‌هارااز‌نتایج جستجوحذف میکنند. mobile friendly ‌چیست؟ سایت هایی که براساس تکنولوژی های موجود در موبایل طراحی شده، وب سایت های mobile-friendly مینامیم. موبایل فرندلی کمک می کند محتوا در صفحه ای متفاوت از دسکتاپ و کوچکتر…