REST API

API

  • REST API

    انتقال بازنمودی حالت یا REST API مخفف عبارت Representational state transfer است. اما برای درک بهتر آن خوب است که هر کدام را به طور جداگانه بررسی کنیم. REST این کلمه مخفف عبارت Representational State Transfer است. این یک سبک…