هوش تجاری BIچیست؟

هوش تجاری BI

  • هوش تجاری BIچیست؟

    اولین بار ازاصطلاح هوش تجاری در کتابی از “Richard Millar Devens” به نام “Cyclopaedia of Commercial and Business Anecdotes” نام برده شد. طبق تحقیقات Solomon Negash و Paul Gray، هوش تجاری (BI) می‌تواند به عنوان سیستمی تعریف شود که سه…