مدیریت شبکه چیست

مدیریت شبکه چیست

  • مدیریت شبکه چیست

      مدیریت شبکه مدیریت شبکه فرآیند مدیریت شبکه های رایانه ای است . خدمات ارائه شده توسط این رشته شامل تجزیه و تحلیل خطا ، مدیریت عملکرد ، تهیه شبکه ها و حفظ کیفیت خدمات است . نرم افزار مدیریت شبکه توسط مدیران شبکه برای کمک به انجام این توابع استفاده می شود….