افزایش ترافیک ارگانیک چیست؟

محتوا ارگانیک

  • افزایش ترافیک ارگانیک چیست؟

    ترافیک ارگانیک در نتایج جستجویی که کاربران در موتورهای جستجو مانند Google ، Yahoo یا Bingانجام می‌دهند، به دست می‌آید. ترافیک ارگانیک ترافیک رایگان است، این همان چیزی است که بیشتر صاحبان وب سایت می‌خواهند. ترافیک ارگانیک نقطه متضاد ترافیک پولی است. راه های افزایش…