صفحات سایت و تأثیرحذف آن بر سئو

صفحات سایت

  • صفحات سایت و تأثیرحذف آن بر سئو

    حذف صفحات سایت و رابطه آن با سئو هرچه تعداد صفحات سایت ما بیشتر باشد به این معنی نیست که در گوگل جایگاه بهتری خواهیم داشت بلکه چیزی که برای سئو مهم است، کیفیت صفحات سایت است. در واقع  حذف…