ریدایرکت چیست؟

ریدایرکت

  • ریدایرکت چیست؟

    در یک وب سایت، ریدایرکت در واقع URL قدیمی شما را به صفحه جدید نشان می دهد. وقتی کسی آن URL اصلی را تایپ یا کلیک کند، به صفحه شما ارجاع  داده می شود. این اطمینان می دهد که بازدید…