تاثیر برند سازی بر سئو سایت چیست؟

برندینگ

  • تاثیر برند سازی بر سئو سایت چیست؟

    تاثیر برندسازی بر سئو سایت و رتبه های گوگل چیست؟  در بین سئو کاران این ایده وجود دارد که تا زمانی که یک شرکت برای کلمات کلیدی اصلی رتبه خوبی دارد، نیازی به نگرانی در ارتباط با برندینگ وجود نداد….