بازاریابی وهوش مصنوعی

بازاریابی وهوش مصنوعی

  • بازاریابی وهوش مصنوعی

    هوش مصنوعی’AL’ چگونه در حال شکل دهی بازاریابی مدرن است ؟   هوش مصنوعی ابزاری ضروری است که شرکت ها می توانند برای استخراج بینش مهم و استراتژی های پیشرفته از انبوه داده ها استفاده کنند.هوش مصنوعی زیرمجموعه ای از…