امنیت شبکه چیست؟

امنیت شبکه

  • امنیت شبکه چیست؟

    NETWORK SECURITY:هر فعالیتی است که برای محافظت از قابلیت استفاده و یکپارچگی شبکه و داده های شما طراحی شده است. امنیت‌شبکه‌شامل بخش های‌سخت افزاری وهم نرم افزاری می‌شود.همچنین‌انواع تهدیدات را هدف قرار می دهداز ورود یا گسترش آنها در شبکه…