بانک توسعه تعاون در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در زمینه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، رسالت خود در تحقق اهداف بانکداری سبز و کاهش هزینه ها، برای دومین سال متوالی نسبت به طراحی و اجرای تقویم دیجیتالی به جای تقویم کاغذی اقدام کرده است.